Català   |   Español   |   English   |   Français   |   Portuguès
Camp Contingut
1- Nom de l'activitat Gestió video vigilància
2- Responsable del tractament / DPO Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya -COPC- / Lant Advisors SLP
3- Finalitat del tractament

Gestió de la seguretat de les instal·lacions i persones mitjançant sistemes de videovigilància.

4- Base jurídica del tractament RGPD: 6.1. e) i 6.1 f): Interès legítim i públic a preservar la seguretat de les persones i instal·lacions.
5- Categories d'interessats Persones que accedeixen a les instal·lacions.
6- Origen de les dades Sistema de seguretat (cambres i/o alarmes amb captació d'imatge).
7- Categories de dades personals

Dades identificatives i de contacte.

8- Dades de caràcter identificatiu

Identificatius i de contacte: imatge (fotografies o vídeos) de persones que accedeixen a instal·lacions o de matrícules.

9- Sistema de tractament Automatitzat.
10- Cessions de dades

Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

Transferències Internacionals
11-País
12-Categoria destinataris
13-Empresa
14-Base legal
15-Terminis de supressió de les dades Un mes des de la recollida de les dades personals.
16- Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
FUNCIONIS I OBLIGACIONS Lliurar a tots els usuaris segons els perfils d'usuaris, les funcions i obligacions en relació a les mesures de seguretat que han d'acatar, així com les conseqüències del seu incompliment.
IDENTIFICACIÓ I AUTENTICACIÓ Identificació i autenticació individual. Procediment d'assignació i distribució de contrasenyes. Complexitat i canvi de contrasenyes.
CONTROL D'ACCESSOS Relació actualitzada d'usuaris i accessos autoritzats. Control d'accessos permesos segons funcions assignades i mecanismes que evitin accessos no autoritzats. Concessió de permisos d'accés només per personal autoritzat. Control d'accés físic als locals on es trobin situats els sistemes d'informació.
CÒPIES DE SEGURETAT Periodicitat de la còpia. Procediments de generació de còpies de seguretat i recuperació de dades. Sistemes de còpies de seguretat remotes.
GESTIÓ DE SUPORTS Gestió d'inventari i identificació de suports. Custòdia dels suports sota clau. Registre de sortida i entrada de suports. Mesures per a la destrucció de suports.
REGISTRE D'INCIDÈNCIES Registre que conté el tipus, moment de la seva detecció, persona que la notifica, efectes i mesures correctores de la incidència. Procediment de notificació i gestió de les incidències. Procediments de recuperació de dades
ALTRES MESURES TÈCNIQUES Ús d'antivirus i firewalls.
Protectors de pantalla.
Controls per als accessos remots
Normes d'ús de correu electrònic i internet.
Ús de perifèrics (impressores, fotocopiadores i multifuncions).
TRACTAMENTS NO AUTOMATITZATS Aplicació de criteris d'arxiu dels documents per facilitar la seva consulta, localització i atenció de Drets. Ús de dispositius d'emmagatzematge amb sistemes de tancament (clau, codis...). Custòdia de documents actius per evitar accessos no autoritzats.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT Consultar relació d'encarregats de tractament accedint al mòdul "Contractes encarregat"/ERP. Descripció de serveis prestats. Adopció de garanties per part dels encarregats.
Camp Contingut
1- Nom de l'activitat Gestió d'enregistrament de trucades telefòniques (qualitat)
2- Responsable del tractament / DPO Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya -COPC- / Lant Advisors SLP
3- Finalitat del tractament

 

 Gestió de l'enregistrament de trucades telefòniques per motius de qualitat.
4- Base jurídica del tractament RGPD 6.1. f): interès legítim del Responsable.
5- Categories d'interessats Persones que telefonen al telèfon de l'empresa.
6- Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal.
7- Categories de dades personals

Dades identificatives i de contacte.

8- Dades de caràcter identificatiu

Dades identificatives i de contacte: veu (enregistrament de la trucada).

9- Sistema de tractament Automatizat.
10- Cessions de dades

No es preveuen excepte les legalment previstes.

Transferències Internacionals
11-País
12-Categoria destinataris
13-Empresa
14-Base legal
15-Terminis de supressió de les dades L'enregistrament de veu es conservarà 1 mes des de la captació, tret que existeixi un termini legal superior.
16- Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
FUNCIONIS I OBLIGACIONS Lliurar a tots els usuaris segons els perfils d'usuaris, les funcions i obligacions en relació a les mesures de seguretat que han d'acatar, així com les conseqüències del seu incompliment.
IDENTIFICACIÓ I AUTENTICACIÓ Identificació i autenticació individual. Procediment d'assignació i distribució de contrasenyes. Complexitat i canvi de contrasenyes.
CONTROL D'ACCESSOS Relació actualitzada d'usuaris i accessos autoritzats. Control d'accessos permesos segons funcions assignades i mecanismes que evitin accessos no autoritzats. Concessió de permisos d'accés només per personal autoritzat. Control d'accés físic als locals on es trobin situats els sistemes d'informació.
CÒPIES DE SEGURETAT Periodicitat de la còpia. Procediments de generació de còpies de seguretat i recuperació de dades. Sistemes de còpies de seguretat remotes.
GESTIÓ DE SUPORTS Gestió d'inventari i identificació de suports. Custòdia dels suports sota clau. Registre de sortida i entrada de suports. Mesures per a la destrucció de suports.
REGISTRE D'INCIDÈNCIES Registre que conté el tipus, moment de la seva detecció, persona que la notifica, efectes i mesures correctores de la incidència. Procediment de notificació i gestió de les incidències. Procediments de recuperació de dades
ALTRES MESURES TÈCNIQUES Ús d'antivirus i firewalls.
Protectors de pantalla.
Controls per als accessos remots
Normes d'ús de correu electrònic i internet.
Ús de perifèrics (impressores, fotocopiadores i multifuncions).
TRACTAMENTS NO AUTOMATITZATS Aplicació de criteris d'arxiu dels documents per facilitar la seva consulta, localització i atenció de Drets. Ús de dispositius d'emmagatzematge amb sistemes de tancament (clau, codis...). Custòdia de documents actius per evitar accessos no autoritzats.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT Consultar relació d'encarregats de tractament accedint al mòdul "Contractes encarregat"/ERP. Descripció de serveis prestats. Adopció de garanties per part dels encarregats.
Camp Contingut
1- Nom de l'activitat Òrgans col·legials
2- Responsable del tractament / DPO Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya -COPC- / Lant Advisors SLP
3- Finalitat del tractament

Membres de la Junta/Comissions: Gestionar la condició de membre de la Junta /Comissió. Gestionar interna i administrativament l'òrgan de govern/les comissions, administració i representació de l'organització. Realitzar comunicacions als membres i dur a terme el Registre dels assumptes tractats en el si de l'òrgan en l'exercici de les funcions que té atribuïdes pels Estatuts.

Altres finalitats aplicables:

 • Enviament d’informació comercial d’interès relacionades amb l’àmbit d’activitat.
 • Ús, captació i publicació d’imatges i/o veu en fotografies o vídeos per a promocionar l’entitat, així com el càrrec dels membres de la Junta.
4- Base jurídica del tractament Relació: RGPD 6.1.b): Execució de l’acord d’integració a la Junta/Comissió. Execució del contracte mercantil de prestació de serveis. Execució de l’acord de voluntariat. Enviaments d’informació: RGPD 6.1.f) / LSSI 21.2: Interès legítim del Responsable. Imatges: RGPD 6.1.a): Consentiment de l’interessat.
5- Categories d'interessats Membres de la Junta/Comissions.
6- Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal.
7- Categories de dades personals

Dades identificatives i de contacte; personals; econòmic-financeres i d’assegurances.

8- Dades de caràcter identificatiu

Identificatives i de contacte: Nom, cognoms, document identificatiu (DNI, NIE o passaport), domicili, telèfon, correu electrònic, signatura, imatge i veu, nº col·legiat.

Personals: Data i lloc de naixement, edat i sexe.

Econòmic-financeres i d’assegurances: Dades bancàries,.

9- Sistema de tractament Mixt (sistemes informàtics i documentació en paper).
10- Cessions de dades

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable. Administracions públiques amb competències en la matèria. Administració tributària. Entitats bancàries. Aquelles entitats, clients i proveïdors davant les quals sigui necessari identificar als professionals i/o voluntaris. Altres legalment previstes.

Transferències Internacionals
11-País
12-Categoria destinataris
13-Empresa
14-Base legal
15-Terminis de supressió de les dades Les dades seran conservades mentre duri la relació i, finalitzada aquesta, segons els terminis exigits legalment per a atendre eventuals responsabilitats. L’entitat conservarà, sobre la base d’un interès legítim, el nom i cognoms i dates com a registre històric de membres de la Junta/Comissions amb caràcter indefinit. Enviaments comercials: fins que sol·liciti la baixa. Imatges/veu: Mentre estiguin publicades en els mitjans que s’indiquen i serveixin per a la finalitat de promoció per la qual van ser publicades, excepte revocació de consentiment.
16- Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
FUNCIONIS I OBLIGACIONS Lliurar a tots els usuaris segons els perfils d'usuaris, les funcions i obligacions en relació a les mesures de seguretat que han d'acatar, així com les conseqüències del seu incompliment.
IDENTIFICACIÓ I AUTENTICACIÓ Identificació i autenticació individual. Procediment d'assignació i distribució de contrasenyes. Complexitat i canvi de contrasenyes.
CONTROL D'ACCESSOS Relació actualitzada d'usuaris i accessos autoritzats. Control d'accessos permesos segons funcions assignades i mecanismes que evitin accessos no autoritzats. Concessió de permisos d'accés només per personal autoritzat. Control d'accés físic als locals on es trobin situats els sistemes d'informació.
CÒPIES DE SEGURETAT Periodicitat de la còpia. Procediments de generació de còpies de seguretat i recuperació de dades. Sistemes de còpies de seguretat remotes.
GESTIÓ DE SUPORTS Gestió d'inventari i identificació de suports. Custòdia dels suports sota clau. Registre de sortida i entrada de suports. Mesures per a la destrucció de suports.
REGISTRE D'INCIDÈNCIES Registre que conté el tipus, moment de la seva detecció, persona que la notifica, efectes i mesures correctores de la incidència. Procediment de notificació i gestió de les incidències. Procediments de recuperació de dades
ALTRES MESURES TÈCNIQUES Ús d'antivirus i firewalls.
Protectors de pantalla.
Controls per als accessos remots
Normes d'ús de correu electrònic i internet.
Ús de perifèrics (impressores, fotocopiadores i multifuncions).
TRACTAMENTS NO AUTOMATITZATS Aplicació de criteris d'arxiu dels documents per facilitar la seva consulta, localització i atenció de Drets. Ús de dispositius d'emmagatzematge amb sistemes de tancament (clau, codis...). Custòdia de documents actius per evitar accessos no autoritzats.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT Consultar relació d'encarregats de tractament accedint al mòdul "Contractes encarregat"/ERP. Descripció de serveis prestats. Adopció de garanties per part dels encarregats.
Camp Contingut
1- Nom de l'activitat Deontologia
2- Responsable del tractament / DPO Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya -COPC- / Lant Advisors SLP
3- Finalitat del tractament

Gestionar les queixes, denúncies i reclamacions interposades per interessats contra els col·legiats per presumptes vulneracions deontològiques, tramitació del procediment derivat de la denúncia, gestió dels expedients deontològics i recursos, així com l'aplicació de mesures de control deontològic i de les sancions disciplinàries als col·legiats.

4- Base jurídica del tractament Presentació de la queixa, denúncia o reclamació: RGPD 6.1.a) Consentiment de l'interessat. Servei: RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per a Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i RGPD 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament: Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
5- Categories d'interessats Denunciants / Col·legiats / Tercers relacionats amb l'expedient deontològic / Membres de la comissió deontològica que intervenen en el procediment.
6- Origen de les dades El propi interessat o del seu representant legal. Dades aportades per terceres parts en el procediment deontològic o resultants del procediment.
7- Categories de dades personals

Identificatives, acadèmics i professionals, detalls de l'ocupació, econòmics, financers i d'assegurances, administratius.

8- Dades de caràcter identificatiu

Identificatives: Nom, cognoms, document identificatiu (DNI, NIE o passaport), domicili, número de seguretat social/mutualitat, telèfon, signatura, signatura electrònica, correu electrònic, número col·legiat.

Acadèmics i professionals: Formació, titulacions, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals.

Detalls de l'ocupació: Professió, categoria o lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial del treballador (experiència en el món professional), expedient professional del treballador.

Econòmics, financers i d'assegurances: segur RC.

Administratius: Procediments administratius, reclamacions i recursos, sancions, registres, sol·licituds.

Dades incorporades a l'expedient deontològic, entre el que poden constar: característiques personals, circumstàncies socials i familiars, sancions, condemnes i infraccions, expedient o historial judicial, procediments judicials, dades de menors, dades de salut o uns altres dades de categoria sensible (afiliació sindical, religió, origen ètnic o racial, etc.).
 

9- Sistema de tractament Mixt (sistemes informàtics i documentació en paper)
10- Cessions de dades
 • Comissió deontologia
 • Consell General de la Psicologia d'Espanya.
 • Consell Professional del COPC.
 • Jutjats i tribunals.
 • Persones amb interès legítim o amb dret a accedir a l'expedient en virtut d'una disposició legal.
Transferències Internacionals
11-País No hi ha transferències internacionals.
12-Categoria destinataris
13-Empresa
14-Base legal
15-Terminis de supressió de les dades Les dades es conservaran durant el desenvolupament del procediment deontològic i, un cop finalitzat, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment establerts.
16- Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
FUNCIONIS I OBLIGACIONS Lliurar a tots els usuaris segons els perfils d'usuaris, les funcions i obligacions en relació a les mesures de seguretat que han d'acatar, així com les conseqüències del seu incompliment.
IDENTIFICACIÓ I AUTENTICACIÓ Identificació i autenticació individual. Procediment d'assignació i distribució de contrasenyes. Complexitat i canvi de contrasenyes.
CONTROL D'ACCESSOS Relació actualitzada d'usuaris i accessos autoritzats. Control d'accessos permesos segons funcions assignades i mecanismes que evitin accessos no autoritzats. Concessió de permisos d'accés només per personal autoritzat. Control d'accés físic als locals on es trobin situats els sistemes d'informació.
CÒPIES DE SEGURETAT Periodicitat de la còpia. Procediments de generació de còpies de seguretat i recuperació de dades. Sistemes de còpies de seguretat remotes.
GESTIÓ DE SUPORTS Gestió d'inventari i identificació de suports. Custòdia dels suports sota clau. Registre de sortida i entrada de suports. Mesures per a la destrucció de suports.
REGISTRE D'INCIDÈNCIES Registre que conté el tipus, moment de la seva detecció, persona que la notifica, efectes i mesures correctores de la incidència. Procediment de notificació i gestió de les incidències. Procediments de recuperació de dades
ALTRES MESURES TÈCNIQUES Ús d'antivirus i firewalls.
Protectors de pantalla.
Controls per als accessos remots
Normes d'ús de correu electrònic i internet.
Ús de perifèrics (impressores, fotocopiadores i multifuncions).
TRACTAMENTS NO AUTOMATITZATS Aplicació de criteris d'arxiu dels documents per facilitar la seva consulta, localització i atenció de Drets. Ús de dispositius d'emmagatzematge amb sistemes de tancament (clau, codis...). Custòdia de documents actius per evitar accessos no autoritzats.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT Consultar relació d'encarregats de tractament accedint al mòdul "Contractes encarregat"/ERP. Descripció de serveis prestats. Adopció de garanties per part dels encarregats.
Camp Contingut
1- Nom de l'activitat Formacions, activitats i esdeveniments
2- Responsable del tractament / DPO Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya -COPC- / Lant Advisors SLP
3- Finalitat del tractament

Gestió i control de les activitats formatives, tallers, conferències i altres esdeveniments relacionats amb l’àmbit d’actuació de l’entitat. Enviaments d’informació comercials d’interès relacionades amb l’àmbit d’activitat. Ús, captació i publicació d’imatges i/o veu en fotografies o vídeos per a promocionar l’entitat.

4- Base jurídica del tractament Prestació de servei: RGPD 6.1.a) i b): Consentiment de l’interessat o execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals. Enviaments d’informació: RGPD 6.1.a) o f) / LSSI 21.1 o 2: Consentiment de l’interessat o interès legítim del Responsable. Imatges: RGPD 6.1.a): Consentiment de l’interessat.
5- Categories d'interessats Sol·licitants, assistents, persones de contacte i/o representants legals.
6- Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal.
7- Categories de dades personals

Dades identificatives i de contacte; personals; econòmic-financeres i d’assegurances.

8- Dades de caràcter identificatiu

Identificatives i de contacte: Nom, cognoms, document identificatiu (DNI, NIE o passaport), domicili, telèfon, correu electrònic, signatura, imatge i veu.

Personals: Data i lloc de naixement, edat i sexe.

Econòmic-financeres i d’assegurances: Dades bancàries,.

9- Sistema de tractament Mixt (sistemes informàtics i documentació en paper).
10- Cessions de dades

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable. Administracions públiques amb competències en la matèria. Administració tributària. Entitats bancàries. Altres legalment previstes.

Transferències Internacionals
11-País
12-Categoria destinataris
13-Empresa
14-Base legal
15-Terminis de supressió de les dades Les dades es conservaran mentre duri l’activitat organitzada per l’entitat i, finalitzada aquesta, segons els terminis exigits legalment per a atendre eventuals responsabilitats. Enviaments comercials: fins que sol·liciti la baixa. Imatge/veu: Mentre estiguin publicades als mitjans que s’indiquin i serveixin per a la finalitat de promoció per la qual van ser publicades, excepte revocació del consentiment.
16- Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
FUNCIONIS I OBLIGACIONS Lliurar a tots els usuaris segons els perfils d'usuaris, les funcions i obligacions en relació a les mesures de seguretat que han d'acatar, així com les conseqüències del seu incompliment.
IDENTIFICACIÓ I AUTENTICACIÓ Identificació i autenticació individual. Procediment d'assignació i distribució de contrasenyes. Complexitat i canvi de contrasenyes.
CONTROL D'ACCESSOS Relació actualitzada d'usuaris i accessos autoritzats. Control d'accessos permesos segons funcions assignades i mecanismes que evitin accessos no autoritzats. Concessió de permisos d'accés només per personal autoritzat. Control d'accés físic als locals on es trobin situats els sistemes d'informació.
CÒPIES DE SEGURETAT Periodicitat de la còpia. Procediments de generació de còpies de seguretat i recuperació de dades. Sistemes de còpies de seguretat remotes.
GESTIÓ DE SUPORTS Gestió d'inventari i identificació de suports. Custòdia dels suports sota clau. Registre de sortida i entrada de suports. Mesures per a la destrucció de suports.
REGISTRE D'INCIDÈNCIES Registre que conté el tipus, moment de la seva detecció, persona que la notifica, efectes i mesures correctores de la incidència. Procediment de notificació i gestió de les incidències. Procediments de recuperació de dades
ALTRES MESURES TÈCNIQUES Ús d'antivirus i firewalls.
Protectors de pantalla.
Controls per als accessos remots
Normes d'ús de correu electrònic i internet.
Ús de perifèrics (impressores, fotocopiadores i multifuncions).
TRACTAMENTS NO AUTOMATITZATS Aplicació de criteris d'arxiu dels documents per facilitar la seva consulta, localització i atenció de Drets. Ús de dispositius d'emmagatzematge amb sistemes de tancament (clau, codis...). Custòdia de documents actius per evitar accessos no autoritzats.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT Consultar relació d'encarregats de tractament accedint al mòdul "Contractes encarregat"/ERP. Descripció de serveis prestats. Adopció de garanties per part dels encarregats.
Camp Contingut
1- Nom de l'activitat Gestió de ponentes/profesores
2- Responsable del tractament / DPO Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya -COPC- / Lant Advisors SLP
3- Finalitat del tractament

Ponents/Professors: Gestió de la relació amb el ponent i el pagament de les retribucions corresponents. Avaluació, seguiment i control del desenvolupament de les activitats professionals.

Altres finalitats aplicables:

 • Enviament d'informació comercial d'interès relacionada amb l'àmbit d'activitat.
 • Ús, captació i publicació d'imatges i/o veu en fotografies o vídeos per a promocionar l'entitat.

 

4- Base jurídica del tractament Relació: RGPD 6.1.b):Execució del contracte mercantil de prestació de serveis. Enviaments d’informació: RGPD 6.1.f) / LSSI 21.2: Interès legítim del Responsable. Imatges: RGPD 6.1.a): Consentiment de l’interessat.
5- Categories d'interessats Ponents i professors.
6- Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal.
7- Categories de dades personals

Dades identificatives i de contacte; personals; econòmiques-financeres i d'assegurances.

Dades acadèmiques i professionals.

8- Dades de caràcter identificatiu

Identificatives i de contacte: Nom, cognoms, document identificatiu (DNI, NIE o passaport), domicili, telèfon, correu electrònic, signatura, imatge i veu.

Personals: Lloc i data de naixement, edat i sexe.

Econòmic-financer i d'assegurances: Dades bancàries.

Acadèmiques i Professionals: Formació i titulacions.

9- Sistema de tractament Mixt (sistemes informàtics i documentació en paper).
10- Cessions de dades

Les dades dels ponents i professors podran aparèixer reflexades en tríptic o a la Web com a part de la divulgació de les activitats formatives. Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable. Administracions públiques amb competència amb la matèria. Administració tributària. Entitats bancàries. Aquelles entitats, clients i proveïdors davant els quals sigui necessari identificar els professionals. Altres legalment previstes.

Transferències Internacionals
11-País
12-Categoria destinataris
13-Empresa
14-Base legal
15-Terminis de supressió de les dades Les dades seran conservades mentre duri la relació i, finalitzada aquesta, segons els terminis exigits legalment per a atendre eventuals responsabilitats. L’entitat conservarà, sobre la base d’un interès legítim, el nom i cognoms, activitat impartida i dates com a registre històric de ponents amb caràcter indefinit. Enviaments comercials: fins que sol·liciti la baixa. Imatges/veu: Mentre estiguin publicades en els mitjans que s’indiquen i serveixin per a la finalitat de promoció per la qual van ser publicades, excepte revocació de consentiment.
16- Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
FUNCIONIS I OBLIGACIONS Lliurar a tots els usuaris segons els perfils d'usuaris, les funcions i obligacions en relació a les mesures de seguretat que han d'acatar, així com les conseqüències del seu incompliment.
IDENTIFICACIÓ I AUTENTICACIÓ Identificació i autenticació individual. Procediment d'assignació i distribució de contrasenyes. Complexitat i canvi de contrasenyes.
CONTROL D'ACCESSOS Relació actualitzada d'usuaris i accessos autoritzats. Control d'accessos permesos segons funcions assignades i mecanismes que evitin accessos no autoritzats. Concessió de permisos d'accés només per personal autoritzat. Control d'accés físic als locals on es trobin situats els sistemes d'informació.
CÒPIES DE SEGURETAT Periodicitat de la còpia. Procediments de generació de còpies de seguretat i recuperació de dades. Sistemes de còpies de seguretat remotes.
GESTIÓ DE SUPORTS Gestió d'inventari i identificació de suports. Custòdia dels suports sota clau. Registre de sortida i entrada de suports. Mesures per a la destrucció de suports.
REGISTRE D'INCIDÈNCIES Registre que conté el tipus, moment de la seva detecció, persona que la notifica, efectes i mesures correctores de la incidència. Procediment de notificació i gestió de les incidències. Procediments de recuperació de dades
ALTRES MESURES TÈCNIQUES Ús d'antivirus i firewalls.
Protectors de pantalla.
Controls per als accessos remots
Normes d'ús de correu electrònic i internet.
Ús de perifèrics (impressores, fotocopiadores i multifuncions).
TRACTAMENTS NO AUTOMATITZATS Aplicació de criteris d'arxiu dels documents per facilitar la seva consulta, localització i atenció de Drets. Ús de dispositius d'emmagatzematge amb sistemes de tancament (clau, codis...). Custòdia de documents actius per evitar accessos no autoritzats.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT Consultar relació d'encarregats de tractament accedint al mòdul "Contractes encarregat"/ERP. Descripció de serveis prestats. Adopció de garanties per part dels encarregats.
Camp Contingut
1- Nom de l'activitat RRHH
2- Responsable del tractament / DPO Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya -COPC- / Lant Advisors SLP
3- Finalitat del tractament
Personal laboral (estructura): Gestió de la relació laboral i de l’expedient dels treballadors; tramitació d’altes i baixes front la Seguridad Social, emissió i pagament de nòmines; avaluació, seguiment i control del desenvolupament de les activitats professionals; control d’accessos i presencials i registre de la jornada/horari (també, en el seu cas, a través de dades biomètriques); promoure i oferir accions de formació, incloses bonificades; prevenció de riscos laborals; promocions, ascensos i/o canvis de categoria professional.
Estudiantes en pràctiques: Gestió de la relació amb el/la estudiant i, en el seu cas, pagament de retribucions; prevenció de riscos; accions de formació; avaluació, seguiment i control del desenvolupament de les pràctiques; controls d’accés i presencials i registre de la jornada/horari.  
Tractaments addicionals: Captació, ús i publicació d’imatges i/o veu en fotografies o vídeos per promocionar l’entitat. Ús i publicació de dades personals per fins socials. Ús de telèfon mòbil i/o correu electrònic privat per comunicacions de caràcter laboral, enviament de nòmines i/o newsletter corporativa. Retenció de quotes sindicals. Representació i defensa de los treballadors mitjançant delegat/s o Comitè d’empresa. Comunicació de dades a empreses del grup per motius laborals i de coordinació empresarial. 
Candidats: Participar en processos de selecció de personal presentes i futurs; verificar les referències aportades. En el seu cas: realitzar proves i test necessaris per valorar la candidatura i elaborar perfiles laborals. 
4- Base jurídica del tractament Estructura: RGPD 6.1.b) Execució contracte laboral, RGPD 6.1.c) Complir una obligació legal (Estatut dels treballadors i Conveni col·lectiu aplicable) i RGPD 6.1.f) Interès legítim en conservar nom, cognoms, lloc de treball i dates com a registre històric de treballadors. Pràctiques: RGPD 6.1.b) Execució d’un conveni de pràctiques. Assimilats: RGPD 6.1.b) Execució d’un contracte en el que l’ interessat és part. ETT: RGPD 6.1.b) Execució del contracte de posada a disposició subscrit entre l’ETT i l’empresa usuària i RGPD 6.1.c) Compliment d’una obligació legal (normativa empreses de treball temporal). Externs: RGPD 6.1.b) Execució d’un contracte mercantil amb l’empleador. RGPD 6.1.c) Compliment d’una obligació legal (normativa prevenció de riscos laborals i en matèria de coordinació d' activitats empresarials). Candidat: RGPD 6.1.a) Consentiment de l’interessat. Tractaments addicionals: RGPD 6.1.a) Consentiment de l’interessat i/o RGPD 6.1.b) Execució d’un contracte en el que l’ interessat és part o per la aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuales i/o RGPD 6.1.c) Compliment d’una obligació legal.
5- Categories d'interessats Treballadors (règim general, autònoms assimilats, estudiants en pràctiques); treballadors d’ETT; treballadors externs; candidats; extreballadors.
6- Origen de les dades Estructura/Assimilats: el propi interessat o el seu representant legal. Pràctiques: el propi interessat o el seu representant legal i/o el centre o entitat de formació al que pertany. ETT: Empreses de treball temporal. Externs: Empresa externa responsable del treballador (empleador) Candidats: el propi interessat, portals de feina, empreses de selecció de personal. En el seu cas: empresa matriu i/o entitats del grup empresarial.
7- Categories de dades personals

Identificatives i de contacte; característiques personals; circumstàncies socials i familiars; relatives a la personalitat; acadèmiques i professionals; detalles d’ocupació; sindicals; economicofinancers i d'assegurances; administratives; judicials; socials; d’infraestructura; altres categories especials de dades. 

8- Dades de caràcter identificatiu

Identificatives i de contacte: Nom, cognoms, DNI/NIE o Passaport, núm. afiliació seguretat social, domicili, correu electrònic, telèfon, signatura, imatges i/o veu, adreça IP/MAC de dispositius. Característiques personals: Data i lloc de naixement, edat, estat civil, sexe, nacionalitat, llengua materna, característiques físiques o antropomètriques. Circumstàncies socials i familiars: Situació familiar, càrregues i dades familiars, llicències, permisos, autoritzacions, aficions i estil de vida. Personalitat: Avaluacions de perfils, comportaments i actituds. Acadèmiques i professionals: Formació, titulacions, professió i experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals, correu electrònic, número d'identificació, dades jeràrquiques. Detalls d'ocupació: Categoria o lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina, expedient professional i historial del treballador, experiència en el món professional. Sindicals: Afiliació sindical i/o pertinència a un comitè d'empresa o agrupació sindical. Economicofinancers i d'assegurances: Bancaris, compte corrent, ingressos, rendes, crèdits, préstecs, avals, pla de pensions i/o jubilació, béns patrimonials, dades econòmiques de nòmina, deduccions impositives/imposats, compensacions, indemnitzacions, assegurances, hipoteques, embargaments, deutes. Administratives: procediments administratius, conciliacions, reclamacions, recursos, sancions. Judicials: procediments judicials, demandes, sancions. Socials: ajudes, subvencions o beneficis i prestacions d'assistència social, subsidis i pensions. D'infraestructura: imatges videovigilància. Altres dades (categoria especial): empremta dactilar i/o altres dades o patrons biomètrics identificatius.

9- Sistema de tractament Mixt (sistemes informàtics i documentació en paper).
10- Cessions de dades
Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable. Tresoreria General de la Seguretat Social, Servei Públic d'Ocupació (SEPE) i altres administracions públiques amb competència en la matèria. Entitats bancàries i financeres. Administració tributària. Mútues laborals i empreses de prevenció de riscos laborals. Empreses o entitats de formació i tramitació de bonificacions front la Fundació Estatal per a l'Ocupació. Empreses asseguradores. Jutjats i tribunals. Procuradors. Notaris. Forces i cossos de seguretat. Comitè i/o delegat/s d'empresa. Entitats, clients i/o proveïdors front els quals sigui necessari identificar als empleats o usuaris. Entitats públiques i privades per a la presentació en projectes, concursos i subvencions. Altres legalment previstes. Empresa matriu i/o altres entitats pertanyents al grup empresarial per motius d'organització empresarial i gestió de recursos humans. En el cas de candidats: per a augmentar les possibilitats de contractació.
 
Transferències Internacionals
11-País
12-Categoria destinataris
13-Empresa
14-Base legal
15-Terminis de supressió de les dades Estructura/Assimilats/Pràctiques: Les dades es conservaran durant la vigència de la relació. Una vegada finalitzada, les dades laborals es conservaran bloquejades durant els terminis exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats; excepte el nom i cognoms, lloc de treball i les dates d'alta i baixa, que es conservaran com a registre històric amb caràcter indefinit en base a l'interès legítim de l'entitat. Treballadors ETT: Durant la vigència del contracte de posada a disposició amb la ETT i, finalitzat aquest, es conservaran bloquejats durant els terminis exigits legalment per a atendre eventuals responsabilitats o per a formalitzar un nou contracte. L'empresa conservarà, en base a un interès legítim, el nom i cognoms, lloc de treball, motiu de la finalització i les dates com a registre històric amb caràcter indefinit. Externs: Durant la vigència del contracte mercantil amb l'entitat (empleador) i, finalitzat aquest, les dades es conservaran bloquejats durant els terminis exigits legalment per a atendre eventuals responsabilitats. Candidats: Durant el desenvolupament dels processos de selecció de personal i, finalitzat est, durant 1 any per a futurs processos. Enviaments d'informació: fins que sol·liciti la baixa. Imatges/veu: mentre estiguin publicades als mitjans descrits i serveixin per a la finalitat per la qual van ser obtingudes, a menys que retiri el seu consentiment.
16- Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
FUNCIONIS I OBLIGACIONS Lliurar a tots els usuaris segons els perfils d'usuaris, les funcions i obligacions en relació a les mesures de seguretat que han d'acatar, així com les conseqüències del seu incompliment.
IDENTIFICACIÓ I AUTENTICACIÓ Identificació i autenticació individual. Procediment d'assignació i distribució de contrasenyes. Complexitat i canvi de contrasenyes.
CONTROL D'ACCESSOS Relació actualitzada d'usuaris i accessos autoritzats. Control d'accessos permesos segons funcions assignades i mecanismes que evitin accessos no autoritzats. Concessió de permisos d'accés només per personal autoritzat. Control d'accés físic als locals on es trobin situats els sistemes d'informació.
CÒPIES DE SEGURETAT Periodicitat de la còpia. Procediments de generació de còpies de seguretat i recuperació de dades. Sistemes de còpies de seguretat remotes.
GESTIÓ DE SUPORTS Gestió d'inventari i identificació de suports. Custòdia dels suports sota clau. Registre de sortida i entrada de suports. Mesures per a la destrucció de suports.
REGISTRE D'INCIDÈNCIES Registre que conté el tipus, moment de la seva detecció, persona que la notifica, efectes i mesures correctores de la incidència. Procediment de notificació i gestió de les incidències. Procediments de recuperació de dades
ALTRES MESURES TÈCNIQUES Ús d'antivirus i firewalls.
Protectors de pantalla.
Controls per als accessos remots
Normes d'ús de correu electrònic i internet.
Ús de perifèrics (impressores, fotocopiadores i multifuncions).
TRACTAMENTS NO AUTOMATITZATS Aplicació de criteris d'arxiu dels documents per facilitar la seva consulta, localització i atenció de Drets. Ús de dispositius d'emmagatzematge amb sistemes de tancament (clau, codis...). Custòdia de documents actius per evitar accessos no autoritzats.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT Consultar relació d'encarregats de tractament accedint al mòdul "Contractes encarregat"/ERP. Descripció de serveis prestats. Adopció de garanties per part dels encarregats.
Camp Contingut
1- Nom de l'activitat Col·legiats i activitat col·legial
2- Responsable del tractament / DPO Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya -COPC- / Lant Advisors SLP
3- Finalitat del tractament
 • Alta, registre i gestió de col·legiats, control de títols i especialització, control dels requisits d'accés, gestió de quotes, gestió d'expedients. Prestació de serveis a col·legiats. Manteniment d'històric de col·legiats.
 • Emissió de certificacions i acreditacions relacionades amb l'exercici de potestats jurídico-públiques.
 • Publicació de dades professionals al directori públic del col·legi.
 • Facilitar als Tribunals, conforme a les lleis, la relació de col·legiats que poguessin ser requerits per a intervenir com a professionals/pèrits en els assumptes judicials, o designar-los per sí mateix.
 • Ordenar l'activitat professional dels col·legiats i exercir la facultat disciplinària en l'ordre professional i col·legial.
 • Gestió de les assegurances vinculades a la col·legiació.
 • Gestió i control de la biblioteca.
 • Organitzar activitats i serveis comuns d'interès per als col·legiats, de caràcter professional, formatiu, cultural, assistencial i de previsió i altres anàlegs. Arbitratge sobre discrepàncies que puguin sorgir sobre el compliment de les obligacions derivades dels treballs realitzats pels col·legiats en l'exercici de la professió. Organització de cursos per a la formació professional dels postgraduats.
 • Arbitratge o mediació sobre discrepàncies que puguin sorgir sobre el compliment de les obligacions derivades de tasques o feines realitzades pels col·legiats en l'exercici de la seva professió.
 • Enviament de comunicacions i ofertes formatives i de serveis d'interès per al col·legiat, també per mitjans electrònics.
4- Base jurídica del tractament Col·legiació: RGPD 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals i RGPD 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament (Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals; Estatuts i Reglament de Règim Interior). Publicació de les seves dades: article 10 de la Llei 25/2009 (Llei Òmnibus). RGPD 6.1.a) Consentiment de l'interessat. Enviaments d'informació: RGPD 6.1 f) / LSSI 21.2: Interès legítim del Responsable.
5- Categories d'interessats Sol·licitants col·legiació/ Col·legiats
6- Origen de les dades El propi interessat
7- Categories de dades personals

Dades identificatives i de contacte; personals; característiques personals; acadèmiques i professionals; ocupació; administratives; econòmic-financeres i d'assegurances.

8- Dades de caràcter identificatiu

Identificatives i de contacte: Nom, cognoms, document identificatiu (DNI, NIE o passaport), domicili, número seguretat social/mutualitat, telèfon, correu electrònic, firma, firma electrònica, imatge (fotografia), número de col·legiat.

Característiques personals: Data i lloc de naixement, edat i sexe.

Acadèmiques i professionals: Titulació, especialitat, data fi estudis i diplomes en àrees de capacitació específica o diploma d'acreditació i d'acreditació avançada.

Dades d'ocupació:  Categoria o lloc de treball, situació laboral, lloc d'exercici. En el seu cas, còpia del contracte laboral.

Administratives: Certificat negatiu d'antecedents penals. Alta censal (Model 036 o 037).

Econòmic-financeres i d'assegurances: Dades bancaries.

9- Sistema de tractament Mixt (sistemes informàtics i documentació en paper)
10- Cessions de dades
 • Consell General.
 • Entitats bancàries, caixes d'estalvi i caixes rurals.
 • Asseguradora per a responsabilitat civil professional.
 • Administració tributària.
 • Aquells organismes i entitats davant els quals sigui necessari identificar als col·legiats.
 • Les legalment previstes.
Transferències Internacionals
11-País No hi ha transferències internacionals.
12-Categoria destinataris
13-Empresa
14-Base legal
15-Terminis de supressió de les dades Les dades seran conservades mentre duri l'alta en l'entitat i, finalitzada aquesta, segons els terminis exigits legalment per a atendre eventuals responsabilitats / Manteniment de registre històric de col·legiats. Enviaments comercials: fins que sol·liciti la baixa.
16- Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
FUNCIONIS I OBLIGACIONS Lliurar a tots els usuaris segons els perfils d'usuaris, les funcions i obligacions en relació a les mesures de seguretat que han d'acatar, així com les conseqüències del seu incompliment.
IDENTIFICACIÓ I AUTENTICACIÓ Identificació i autenticació individual. Procediment d'assignació i distribució de contrasenyes. Complexitat i canvi de contrasenyes.
CONTROL D'ACCESSOS Relació actualitzada d'usuaris i accessos autoritzats. Control d'accessos permesos segons funcions assignades i mecanismes que evitin accessos no autoritzats. Concessió de permisos d'accés només per personal autoritzat. Control d'accés físic als locals on es trobin situats els sistemes d'informació.
CÒPIES DE SEGURETAT Periodicitat de la còpia. Procediments de generació de còpies de seguretat i recuperació de dades. Sistemes de còpies de seguretat remotes.
GESTIÓ DE SUPORTS Gestió d'inventari i identificació de suports. Custòdia dels suports sota clau. Registre de sortida i entrada de suports. Mesures per a la destrucció de suports.
REGISTRE D'INCIDÈNCIES Registre que conté el tipus, moment de la seva detecció, persona que la notifica, efectes i mesures correctores de la incidència. Procediment de notificació i gestió de les incidències. Procediments de recuperació de dades
ALTRES MESURES TÈCNIQUES Ús d'antivirus i firewalls.
Protectors de pantalla.
Controls per als accessos remots
Normes d'ús de correu electrònic i internet.
Ús de perifèrics (impressores, fotocopiadores i multifuncions).
TRACTAMENTS NO AUTOMATITZATS Aplicació de criteris d'arxiu dels documents per facilitar la seva consulta, localització i atenció de Drets. Ús de dispositius d'emmagatzematge amb sistemes de tancament (clau, codis...). Custòdia de documents actius per evitar accessos no autoritzats.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT Consultar relació d'encarregats de tractament accedint al mòdul "Contractes encarregat"/ERP. Descripció de serveis prestats. Adopció de garanties per part dels encarregats.
Camp Contingut
1- Nom de l'activitat Gestió borsa de treball
2- Responsable del tractament / DPO Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya -COPC- / Lant Advisors SLP
3- Finalitat del tractament

Gestió de la borsa de treball del Col·legi. Remetre ofertes professionals als col·legiats donats d'alta que puguin ser del seu interès per mitjans electrònics.

4- Base jurídica del tractament Prestació de servei: RGPD 6.1.b): Execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals. Enviaments d’informació: RGPD 6.1.a) o f) / LSSI 21.1 o 2: Consentiment de l’interessat o interès legítim del Responsable.
5- Categories d'interessats Col.legiats
6- Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal.
7- Categories de dades personals

Dades identificatives i de contacte; característiques personals: acadèmiques i professionals; detalls d'ocupació.

8- Dades de caràcter identificatiu
Identificatius i de contacte: Nom i cognoms, DNI o NIE, domicili, telèfon, correu electrònic, imatge.
 
Característiques personals: Data i lloc de naixement, edat, estat civil, dades familiars, sexe, nacionalitat, llengua materna.
 
Acadèmics i professionals: Formació, titulacions, historial de l'estudiant (expedient acadèmic), experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals.
 
Detalls d'ocupació: Professió, categoria o lloc de treball, historial del treballador (experiència en el món professional), expedient professional del treballador.

 

9- Sistema de tractament Mixt (sistemes informàtics i documentació en paper).
10- Cessions de dades

Les legalment previstes

Transferències Internacionals
11-País
12-Categoria destinataris
13-Empresa
14-Base legal
15-Terminis de supressió de les dades Les dades es conservaran durant l'alta del col·legiat en la borsa de treball i posteriorment, segons els terminis exigits legalment per a atendre eventuals responsabilitats.
16- Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
FUNCIONIS I OBLIGACIONS Lliurar a tots els usuaris segons els perfils d'usuaris, les funcions i obligacions en relació a les mesures de seguretat que han d'acatar, així com les conseqüències del seu incompliment.
IDENTIFICACIÓ I AUTENTICACIÓ Identificació i autenticació individual. Procediment d'assignació i distribució de contrasenyes. Complexitat i canvi de contrasenyes.
CONTROL D'ACCESSOS Relació actualitzada d'usuaris i accessos autoritzats. Control d'accessos permesos segons funcions assignades i mecanismes que evitin accessos no autoritzats. Concessió de permisos d'accés només per personal autoritzat. Control d'accés físic als locals on es trobin situats els sistemes d'informació.
CÒPIES DE SEGURETAT Periodicitat de la còpia. Procediments de generació de còpies de seguretat i recuperació de dades. Sistemes de còpies de seguretat remotes.
GESTIÓ DE SUPORTS Gestió d'inventari i identificació de suports. Custòdia dels suports sota clau. Registre de sortida i entrada de suports. Mesures per a la destrucció de suports.
REGISTRE D'INCIDÈNCIES Registre que conté el tipus, moment de la seva detecció, persona que la notifica, efectes i mesures correctores de la incidència. Procediment de notificació i gestió de les incidències. Procediments de recuperació de dades
ALTRES MESURES TÈCNIQUES Ús d'antivirus i firewalls.
Protectors de pantalla.
Controls per als accessos remots
Normes d'ús de correu electrònic i internet.
Ús de perifèrics (impressores, fotocopiadores i multifuncions).
TRACTAMENTS NO AUTOMATITZATS Aplicació de criteris d'arxiu dels documents per facilitar la seva consulta, localització i atenció de Drets. Ús de dispositius d'emmagatzematge amb sistemes de tancament (clau, codis...). Custòdia de documents actius per evitar accessos no autoritzats.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT Consultar relació d'encarregats de tractament accedint al mòdul "Contractes encarregat"/ERP. Descripció de serveis prestats. Adopció de garanties per part dels encarregats.
Camp Contingut
1- Nom de l'activitat Encàrrec de Tractament
2- Responsable del tractament / DPO Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya -COPC- / Lant Advisors SLP
3- Finalitat del tractament

Prestar els serveis sol·licitats pel responsable. Gestió comptable, fiscal i administrativa.

4- Base jurídica del tractament Prestació de servei: RGPD 6.1.b): Execució d’un contracte amb el Responsable del Tractament. Encarregat de Tractament: RGPD 28: Realització d’un tractament per compte del Responsable.
5- Categories d'interessats Pacients i treballadors.
6- Origen de les dades Responsable del Tractament.
7- Categories de dades personals

Dades identificatives i de contacte; personals; salut; aquelles que siguin necessàries per a l’execució de l’acord o contracte de serveis.

8- Dades de caràcter identificatiu

Identificatives i de contacte: Nom, cognoms, document identificatiu (DNI, NIE o passaport), domicili, telèfon, correu electrònic i signatura.

Personals: Data i lloc de naixement, edat, sexe i nacionalitat.

Dades relatives a la salut: Historial clínic.

Dades relatives a la personalitat: avaluacions de perfils, comportaments i actituds.

Dades de circumstàncies socials: Característiques d'allotjament/vivenda.

 

9- Sistema de tractament
10- Cessions de dades
Transferències Internacionals
11-País
12-Categoria destinataris
13-Empresa
14-Base legal
15-Terminis de supressió de les dades
16- Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
FUNCIONIS I OBLIGACIONS Lliurar a tots els usuaris segons els perfils d'usuaris, les funcions i obligacions en relació a les mesures de seguretat que han d'acatar, així com les conseqüències del seu incompliment.
IDENTIFICACIÓ I AUTENTICACIÓ Identificació i autenticació individual. Procediment d'assignació i distribució de contrasenyes. Complexitat i canvi de contrasenyes.
CONTROL D'ACCESSOS Relació actualitzada d'usuaris i accessos autoritzats. Control d'accessos permesos segons funcions assignades i mecanismes que evitin accessos no autoritzats. Concessió de permisos d'accés només per personal autoritzat. Control d'accés físic als locals on es trobin situats els sistemes d'informació.
CÒPIES DE SEGURETAT Periodicitat de la còpia. Procediments de generació de còpies de seguretat i recuperació de dades. Sistemes de còpies de seguretat remotes.
GESTIÓ DE SUPORTS Gestió d'inventari i identificació de suports. Custòdia dels suports sota clau. Registre de sortida i entrada de suports. Mesures per a la destrucció de suports.
REGISTRE D'INCIDÈNCIES Registre que conté el tipus, moment de la seva detecció, persona que la notifica, efectes i mesures correctores de la incidència. Procediment de notificació i gestió de les incidències. Procediments de recuperació de dades
ALTRES MESURES TÈCNIQUES Ús d'antivirus i firewalls.
Protectors de pantalla.
Controls per als accessos remots
Normes d'ús de correu electrònic i internet.
Ús de perifèrics (impressores, fotocopiadores i multifuncions).
TRACTAMENTS NO AUTOMATITZATS Aplicació de criteris d'arxiu dels documents per facilitar la seva consulta, localització i atenció de Drets. Ús de dispositius d'emmagatzematge amb sistemes de tancament (clau, codis...). Custòdia de documents actius per evitar accessos no autoritzats.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT Consultar relació d'encarregats de tractament accedint al mòdul "Contractes encarregat"/ERP. Descripció de serveis prestats. Adopció de garanties per part dels encarregats.
Camp Contingut
1- Nom de l'activitat Seccions i Grups de Treball
2- Responsable del tractament / DPO Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya -COPC- / Lant Advisors SLP
3- Finalitat del tractament

Membres de la Secció o Gup de Treball: Gestionar la condició de membre de la Secció/Grup de Treball. Gestionar interna i administrativament l'òrgan. Realitzar comunicacions als membres i dur a terme el Registre dels assumptes tractats en el si de l'òrgan en l'exercici de les funcions que té atribuïdes pels Estatuts.

Altres finalitats aplicables:

 • Enviament d’informació comercial d’interès relacionades amb l’àmbit d’activitat.
 • Ús, captació i publicació d’imatges i/o veu en fotografies o vídeos per a promocionar l’entitat, així com el càrrec dels membres de les Seccions o Grups de Treball.

 

4- Base jurídica del tractament Relació: RGPD 6.1.b): Execució de l’acord d’integració a la Junta/Comissió. Execució del contracte mercantil de prestació de serveis. Enviaments d’informació: RGPD 6.1.f) / LSSI 21.2: Interès legítim del Responsable. Imatges: RGPD 6.1.a): Consentiment de l’interessat.
5- Categories d'interessats Mebres de les Seccions/Grups de Treball.
6- Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal.
7- Categories de dades personals

Dades identificatives i de contacte; personals; econòmic-financeres i d’assegurances.

8- Dades de caràcter identificatiu

Identificatives i de contacte: Nom, cognoms, document identificatiu (DNI, NIE o passaport), domicili, telèfon, correu electrònic, signatura, imatge i veu, nº col·legiat.

Personals: Data i lloc de naixement, edat i sexe.

Econòmic-financeres i d’assegurances: Dades bancàries.

 

9- Sistema de tractament Mixt (sistemes informàtics i documentació en paper).
10- Cessions de dades

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable. Administracions públiques amb competències en la matèria. Administració tributària. Entitats bancàries. Aquelles entitats, clients i proveïdors davant les quals sigui necessari identificar als professionals i/o voluntaris. Altres legalment previstes.

Transferències Internacionals
11-País
12-Categoria destinataris
13-Empresa
14-Base legal
15-Terminis de supressió de les dades Les dades seran conservades mentre duri la relació i, finalitzada aquesta, segons els terminis exigits legalment per a atendre eventuals responsabilitats. L’entitat conservarà, sobre la base d’un interès legítim, el nom i cognoms, activitat impartida i dates com a registre històric de membres de les Seccions/Grups de treball amb caràcter indefinit. Enviaments comercials: fins que sol·liciti la baixa. Imatges/veu: Mentre estiguin publicades en els mitjans que s’indiquen i serveixin per a la finalitat de promoció per la qual van ser publicades, excepte revocació de consentiment.
16- Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
FUNCIONIS I OBLIGACIONS Lliurar a tots els usuaris segons els perfils d'usuaris, les funcions i obligacions en relació a les mesures de seguretat que han d'acatar, així com les conseqüències del seu incompliment.
IDENTIFICACIÓ I AUTENTICACIÓ Identificació i autenticació individual. Procediment d'assignació i distribució de contrasenyes. Complexitat i canvi de contrasenyes.
CONTROL D'ACCESSOS Relació actualitzada d'usuaris i accessos autoritzats. Control d'accessos permesos segons funcions assignades i mecanismes que evitin accessos no autoritzats. Concessió de permisos d'accés només per personal autoritzat. Control d'accés físic als locals on es trobin situats els sistemes d'informació.
CÒPIES DE SEGURETAT Periodicitat de la còpia. Procediments de generació de còpies de seguretat i recuperació de dades. Sistemes de còpies de seguretat remotes.
GESTIÓ DE SUPORTS Gestió d'inventari i identificació de suports. Custòdia dels suports sota clau. Registre de sortida i entrada de suports. Mesures per a la destrucció de suports.
REGISTRE D'INCIDÈNCIES Registre que conté el tipus, moment de la seva detecció, persona que la notifica, efectes i mesures correctores de la incidència. Procediment de notificació i gestió de les incidències. Procediments de recuperació de dades
ALTRES MESURES TÈCNIQUES Ús d'antivirus i firewalls.
Protectors de pantalla.
Controls per als accessos remots
Normes d'ús de correu electrònic i internet.
Ús de perifèrics (impressores, fotocopiadores i multifuncions).
TRACTAMENTS NO AUTOMATITZATS Aplicació de criteris d'arxiu dels documents per facilitar la seva consulta, localització i atenció de Drets. Ús de dispositius d'emmagatzematge amb sistemes de tancament (clau, codis...). Custòdia de documents actius per evitar accessos no autoritzats.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT Consultar relació d'encarregats de tractament accedint al mòdul "Contractes encarregat"/ERP. Descripció de serveis prestats. Adopció de garanties per part dels encarregats.
Camp Contingut
1- Nom de l'activitat Canal de denúncies
2- Responsable del tractament / DPO Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya -COPC- / Lant Advisors SLP
3- Finalitat del tractament

Tramitar i gestionar la denúncia que es presenti per qualsevol dels mitjans (formulari en línia, correu electrònic, carta postal o de manera presencial); creació de les comissions de recerca; tràmits de gestió de la recerca de les denúncies; aplicació de mesures preventives i correctives. Denúncia a les autoritats competents dels fets denunciats en cas de delicte.

4- Base jurídica del tractament Compliment d'una obligació legal: Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
5- Categories d'interessats Qualsevol persones de l'empresa i aquelles persones externes que estiguin o hagin estat vinculades o relacionades a amb la mateixa en un context laboral o professional.
6- Origen de les dades
7- Categories de dades personals

Dades identificatives i de contacte i en funció del cas que es comuniqui: relatius a les característiques personals, circumstàncies socials, econòmics, financers i d'assegurances, transaccions de béns i serveis, entre altres.

8- Dades de caràcter identificatiu

Dades identificatives i de contacte: Nom, cognoms i correu electrònic. Atres dades segons el cas o supòsit que es comuniqui.

9- Sistema de tractament Mixt (sistemes informàtics i documentació en paper).
10- Cessions de dades

No se cediran les dades personals, llevat que existeixi obligació legal o sigui necessari per a la resolució de la denúncia.

Transferències Internacionals
11-País
12-Categoria destinataris
13-Empresa
14-Base legal
15-Terminis de supressió de les dades Durant la tramitació de la denúncia i, finalitzada la mateixa, durant els terminis legalment previstos per atendre eventuals responsabilitats. En qualsevol cas, les dades personals de l'informant s'eliminaran als 3 meses del sistema de gestió de denúncies.
16- Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
FUNCIONIS I OBLIGACIONS Lliurar a tots els usuaris segons els perfils d'usuaris, les funcions i obligacions en relació a les mesures de seguretat que han d'acatar, així com les conseqüències del seu incompliment.
IDENTIFICACIÓ I AUTENTICACIÓ Identificació i autenticació individual. Procediment d'assignació i distribució de contrasenyes. Complexitat i canvi de contrasenyes.
CONTROL D'ACCESSOS Relació actualitzada d'usuaris i accessos autoritzats. Control d'accessos permesos segons funcions assignades i mecanismes que evitin accessos no autoritzats. Concessió de permisos d'accés només per personal autoritzat. Control d'accés físic als locals on es trobin situats els sistemes d'informació.
CÒPIES DE SEGURETAT Periodicitat de la còpia. Procediments de generació de còpies de seguretat i recuperació de dades. Sistemes de còpies de seguretat remotes.
GESTIÓ DE SUPORTS Gestió d'inventari i identificació de suports. Custòdia dels suports sota clau. Registre de sortida i entrada de suports. Mesures per a la destrucció de suports.
REGISTRE D'INCIDÈNCIES Registre que conté el tipus, moment de la seva detecció, persona que la notifica, efectes i mesures correctores de la incidència. Procediment de notificació i gestió de les incidències. Procediments de recuperació de dades
ALTRES MESURES TÈCNIQUES Ús d'antivirus i firewalls.
Protectors de pantalla.
Controls per als accessos remots
Normes d'ús de correu electrònic i internet.
Ús de perifèrics (impressores, fotocopiadores i multifuncions).
TRACTAMENTS NO AUTOMATITZATS Aplicació de criteris d'arxiu dels documents per facilitar la seva consulta, localització i atenció de Drets. Ús de dispositius d'emmagatzematge amb sistemes de tancament (clau, codis...). Custòdia de documents actius per evitar accessos no autoritzats.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT Consultar relació d'encarregats de tractament accedint al mòdul "Contractes encarregat"/ERP. Descripció de serveis prestats. Adopció de garanties per part dels encarregats.
Camp Contingut
1- Nom de l'activitat Gestió de RRHH
2- Responsable del tractament / DPO Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya -COPC- / Lant Advisors SLP
3- Finalitat del tractament
Personal laboral (estructura): Gestió de la relació laboral i de l’expedient dels treballadors; tramitació d’altes i baixes front la Seguridad Social, emissió i pagament de nòmines; avaluació, seguiment i control del desenvolupament de les activitats professionals; control d’accessos i presencials i registre de la jornada/horari (també, en el seu cas, a través d'aplicacions amb geolocalització o targetes identificatives); promoure i oferir accions de formació, incloses bonificades; prevenció de riscos laborals; promocions, ascensos i/o canvis de categoria professional. Tramitació d’ accidents de treball (amb descripció de l’accident i les seves conseqüències, el que pot implicar l’accés i tractament de dades de salut).
Estudiantes en pràctiques: Gestió de la relació amb el/la estudiant i, en el seu cas, pagament de retribucions; prevenció de riscos; accions de formació; avaluació, seguiment i control del desenvolupament de les pràctiques; controls d’accés i presencials i registre de la jornada/horari.  
Autònoms assimilats: Gestió de la relació mercantil amb el professional; pagament de retribucions; avaluació, seguiment i control de les activitats professionals; control d’accessos i presencials; promoure i oferir accions de formació; prevenció de riscos laborals.  
Treballadors temporals (ETT): Gestió de la relació laboral amb el treballador; prevenció de riscos laborals; formació; avaluació, seguiment i control de les activitats professionals; controls d’accés i presencials. 
Treballadors externs: Control i identificació dels treballadores externs que treballes a les instal·lacions; disposar de certificats d’aptitud de vigilància de salut, certificats de formació en prevenció de riscos laborals, DNI, TC’s i demés documentació pel compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, en matèria de coordinació empresarial i en prevenció de riscos laborals; formació; control de les activitats desenvolupades; controls d’ accés i presencials.
Tractaments addicionals: Captació, ús i publicació d’imatges i/o veu en fotografies o vídeos per promocionar l’entitat. Ús i publicació de dades personals per fins socials. Ús de telèfon mòbil i/o correu electrònic privat per comunicacions de caràcter laboral, enviament de nòmines i/o newsletter corporativa. Enviament de notificacions i/o creació de grups en aplicacions de missatgeria per gestió de la relació i les comunicacions. Control laboral per mitjà de càmeres de videovigilància que podran utilitzar-se per a la imposició de sancions disciplinàries per incompliment laboral. Ús de sistemes de geolocalizació en vehicles o dispositius d’empresa per controlar el compliment d’obligacions, optimitzar rutes, garantir la seguretat i la gestió de reclamacions. Subscripció de pòlisses d’assegurances col·lectives. Retenció de quotes sindicals. Representació i defensa de los treballadors mitjançant delegat/s o Comitè d’empresa. Comunicació de dades a empreses del grup per motius laborals i de coordinació empresarial. 
Candidats: Participar en processos de selecció de personal presentes i futurs; verificar les referències aportades. En el seu cas: realitzar proves i test necessaris per valorar la candidatura i elaborar perfiles laborals. 
4- Base jurídica del tractament Estructura: RGPD 6.1.b) Execució contracte laboral, RGPD 6.1.c) Complir una obligació legal (Estatuto de los trabajadores y Convenio colectivo de aplicación) i RGPD 6.1.f) Interès legítim en conservar nom, cognoms, lloc de treball i dates com a registre històric de treballadors. Pràctiques: RGPD 6.1.b) Execució d’un conveni de pràctiques. Assimilats: RGPD 6.1.b) Execució d’un contracte mercantil. ETT: RGPD 6.1.b) Execució del contracte de posada a disposició entre l'ETT i l’empresa usuària i RGPD 6.1.c) Compliment d’una obligació legal (normativa empreses de treball temporal). Externs: RGPD 6.1.b) Execució d’un contracte mercantil amb l’empleador. RGPD 6.1.c) Compliment d’una obligació legal (Ley Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto en materia de coordinación de actividades empresariales). Candidat: RGPD 6.1.a) Consentiment de l’interessat. Tractaments addicionals: RGPD 6.1.a) Consentiment de l’interessat i/o RGPD 6.1.b) Execució d’un contracte en el que l’ interessat és part o per la aplicació de mesures precontractuales i/o RGPD 6.1.c) Compliment d’una obligació legal.
5- Categories d'interessats Treballadors (règim general, autònoms assimilats, estudiants en pràctiques); treballadors d’ETT; treballadors externs; candidats; extreballadors.
6- Origen de les dades Estructura/Assimilats: el propi interessat o el seu representant legal. Pràctiques: el propi interessat o el seu representant legal i/o el centre o entitat de formació al que pertany. ETT: Empreses de treball temporal. Externs: Empresa externa responsable del treballador (empleador) Candidats: el propi interessat, portals de feina, empreses de selecció de personal. En el seu cas: empresa matriu i/o entitats del grup empresarial.
7- Categories de dades personals

Identificatives i de contacte; característiques personals; circumstàncies socials i familiars; relatives a la personalitat; acadèmiques i professionals; detalles d’ocupació; sindicals; economicofinancers i d'assegurances; mèdiques o de salut; administratives; judicials; socials; d’infraestructura; altres categories especials de dades. 

8- Dades de caràcter identificatiu

Identificatives i de contacte: Nom, cognoms, DNI/NIE o Passaport, núm. afiliació seguretat social, domicili, correu electrònic, telèfon, signatura, imatges i/o veu, adreça IP/MAC de dispositius. Característiques personals: Data i lloc de naixement, edat, estat civil, sexe, nacionalitat, llengua materna, característiques físiques o antropomètriques. Circumstàncies socials i familiars: Situació familiar, càrregues i dades familiars, llicències, permisos, autoritzacions, aficions i estil de vida. Personalitat: Avaluacions de perfils, comportaments i actituds. Acadèmiques i professionals: Formació, titulacions, professió i experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals, correu electrònic, número d'identificació, dades jeràrquiques. Detalls d'ocupació: Categoria o lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina, expedient professional i historial del treballador, experiència en el món professional. Sindicals: Afiliació sindical i/o pertinència a un comitè d'empresa o agrupació sindical. Economicofinancers i d'assegurances: Bancaris, compte corrent, ingressos, rendes, crèdits, préstecs, avals, pla de pensions i/o jubilació, béns patrimonials, dades econòmiques de nòmina, deduccions impositives/imposats, compensacions, indemnitzacions, assegurances, hipoteques, embargaments, deutes. Mèdiques o de salut: accidents laborals, grau de discapacitat o minusvalidesa i/o grau d'incapacitació laboral i altres dades relacionades amb l'estat de salut. Administratives: procediments administratius, conciliacions, reclamacions, recursos, sancions. Judicials: procediments judicials, demandes, sancions. Socials: ajudes, subvencions o beneficis i prestacions d'assistència social, subsidis i pensions. D'infraestructura: imatges videovigilància.
 

9- Sistema de tractament Mixt (sistemes informàtics i documentació en paper).
10- Cessions de dades
Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable. Tresoreria General de la Seguretat Social, Servei Públic d'Ocupació (SEPE) i altres administracions públiques amb competència en la matèria. Entitats bancàries i financeres. Administració tributària. Mútues laborals i empreses de prevenció de riscos laborals. Empreses o entitats de formació i tramitació de bonificacions front la Fundació Estatal per a l'Ocupació. Empreses asseguradores. Jutjats i tribunals. Procuradors. Notaris. Forces i cossos de seguretat. Comitè i/o delegat/s d'empresa. Entitats, clients i/o proveïdors front els quals sigui necessari identificar als empleats o usuaris. Entitats públiques i privades per a la presentació en projectes, concursos i subvencions. Altres legalment previstes. Empresa matriu i/o altres entitats pertanyents al grup empresarial per motius d'organització empresarial i gestió de recursos humans. En el cas de candidats: per a augmentar les possibilitats de contractació.
 
Transferències Internacionals
11-País
12-Categoria destinataris
13-Empresa
14-Base legal
15-Terminis de supressió de les dades Estructura/Assimilats/Pràctiques: Les dades es conservaran durant la vigència de la relació. Una vegada finalitzada, les dades laborals es conservaran bloquejades durant els terminis exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats; excepte el nom i cognoms, lloc de treball i les dates d'alta i baixa, que es conservaran com a registre històric amb caràcter indefinit en base a l'interès legítim de l'entitat. Treballadors ETT: Durant la vigència del contracte de posada a disposició amb la ETT i, finalitzat aquest, es conservaran bloquejats durant els terminis exigits legalment per a atendre eventuals responsabilitats o per a formalitzar un nou contracte. L'empresa conservarà, en base a un interès legítim, el nom i cognoms, lloc de treball, motiu de la finalització i les dates com a registre històric amb caràcter indefinit. Externs: Durant la vigència del contracte mercantil amb l'entitat (empleador) i, finalitzat aquest, les dades es conservaran bloquejats durant els terminis exigits legalment per a atendre eventuals responsabilitats. Candidats: Durant el desenvolupament dels processos de selecció de personal i, finalitzat est, durant 1 any per a futurs processos. Enviaments d'informació: fins que sol·liciti la baixa. Imatges/veu: mentre estiguin publicades als mitjans descrits i serveixin per a la finalitat per la qual van ser obtingudes, a menys que retiri el seu consentiment.
16- Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
FUNCIONIS I OBLIGACIONS Lliurar a tots els usuaris segons els perfils d'usuaris, les funcions i obligacions en relació a les mesures de seguretat que han d'acatar, així com les conseqüències del seu incompliment.
IDENTIFICACIÓ I AUTENTICACIÓ Identificació i autenticació individual. Procediment d'assignació i distribució de contrasenyes. Complexitat i canvi de contrasenyes.
CONTROL D'ACCESSOS Relació actualitzada d'usuaris i accessos autoritzats. Control d'accessos permesos segons funcions assignades i mecanismes que evitin accessos no autoritzats. Concessió de permisos d'accés només per personal autoritzat. Control d'accés físic als locals on es trobin situats els sistemes d'informació.
CÒPIES DE SEGURETAT Periodicitat de la còpia. Procediments de generació de còpies de seguretat i recuperació de dades. Sistemes de còpies de seguretat remotes.
GESTIÓ DE SUPORTS Gestió d'inventari i identificació de suports. Custòdia dels suports sota clau. Registre de sortida i entrada de suports. Mesures per a la destrucció de suports.
REGISTRE D'INCIDÈNCIES Registre que conté el tipus, moment de la seva detecció, persona que la notifica, efectes i mesures correctores de la incidència. Procediment de notificació i gestió de les incidències. Procediments de recuperació de dades
ALTRES MESURES TÈCNIQUES Ús d'antivirus i firewalls.
Protectors de pantalla.
Controls per als accessos remots
Normes d'ús de correu electrònic i internet.
Ús de perifèrics (impressores, fotocopiadores i multifuncions).
TRACTAMENTS NO AUTOMATITZATS Aplicació de criteris d'arxiu dels documents per facilitar la seva consulta, localització i atenció de Drets. Ús de dispositius d'emmagatzematge amb sistemes de tancament (clau, codis...). Custòdia de documents actius per evitar accessos no autoritzats.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT Consultar relació d'encarregats de tractament accedint al mòdul "Contractes encarregat"/ERP. Descripció de serveis prestats. Adopció de garanties per part dels encarregats.
Camp Contingut
1- Nom de l'activitat Gestió de proveïdors
2- Responsable del tractament / DPO Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya -COPC- / Lant Advisors SLP
3- Finalitat del tractament

Gestió de proveïdors, comptable, fiscal i administrativa.

4- Base jurídica del tractament Prestació de servei: RGPD 6.1. b): execució del contracte.
5- Categories d'interessats Proveïdors, persones de contacte i/o representants legals.
6- Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal.
7- Categories de dades personals

Dades identificatives i de contacte; econòmic-financeres i d’assegurances.

8- Dades de caràcter identificatiu

Identificatives i de contacte: Nom, cognoms, document identificatiu (DNI, NIE o passaport), domicili, telèfon i correu electrònic. Nom, cognoms i telèfon de persones de contacte. Nom, cognoms i signatura de representants legals.

Econòmic-financeres i d’assegurances: Dades bancàries,.

9- Sistema de tractament Mixt (sistemes informàtics i documentació en paper).
10- Cessions de dades

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable. Administracions públiques amb competències en la matèria. Administració tributària. Entitats bancàries. Altres legalment previstes.

Transferències Internacionals
11-País
12-Categoria destinataris
13-Empresa
14-Base legal
15-Terminis de supressió de les dades Les dades seran conservades mentre duri la relació i, finalitzada aquesta, segons els terminis exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats.
16- Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
FUNCIONIS I OBLIGACIONS Lliurar a tots els usuaris segons els perfils d'usuaris, les funcions i obligacions en relació a les mesures de seguretat que han d'acatar, així com les conseqüències del seu incompliment.
IDENTIFICACIÓ I AUTENTICACIÓ Identificació i autenticació individual. Procediment d'assignació i distribució de contrasenyes. Complexitat i canvi de contrasenyes.
CONTROL D'ACCESSOS Relació actualitzada d'usuaris i accessos autoritzats. Control d'accessos permesos segons funcions assignades i mecanismes que evitin accessos no autoritzats. Concessió de permisos d'accés només per personal autoritzat. Control d'accés físic als locals on es trobin situats els sistemes d'informació.
CÒPIES DE SEGURETAT Periodicitat de la còpia. Procediments de generació de còpies de seguretat i recuperació de dades. Sistemes de còpies de seguretat remotes.
GESTIÓ DE SUPORTS Gestió d'inventari i identificació de suports. Custòdia dels suports sota clau. Registre de sortida i entrada de suports. Mesures per a la destrucció de suports.
REGISTRE D'INCIDÈNCIES Registre que conté el tipus, moment de la seva detecció, persona que la notifica, efectes i mesures correctores de la incidència. Procediment de notificació i gestió de les incidències. Procediments de recuperació de dades
ALTRES MESURES TÈCNIQUES Ús d'antivirus i firewalls.
Protectors de pantalla.
Controls per als accessos remots
Normes d'ús de correu electrònic i internet.
Ús de perifèrics (impressores, fotocopiadores i multifuncions).
TRACTAMENTS NO AUTOMATITZATS Aplicació de criteris d'arxiu dels documents per facilitar la seva consulta, localització i atenció de Drets. Ús de dispositius d'emmagatzematge amb sistemes de tancament (clau, codis...). Custòdia de documents actius per evitar accessos no autoritzats.
ENCARREGATS DE TRACTAMENT Consultar relació d'encarregats de tractament accedint al mòdul "Contractes encarregat"/ERP. Descripció de serveis prestats. Adopció de garanties per part dels encarregats.