Català   |   Español   |   English   |   Français   |   Português

Formulari aprovació de la clàusula SAN01A
Circular d'Informació per a PACIENTS


INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PACIENTS

A.   RESPONSABLE:

· ANA LOMBARDIA MOLERO (47285655R), ISLAS CIES, 13 LOCAL 1 28035 Madrid ( MADRID ) / ana.lombardia.molero@gmail.com

B.   FINALITATS:

· Prestació asistencial al pacient (visites mèdiques, intervencions, proves).
· Gestió del pacient i la seva història clínica.
· Tasques administratives que derivin de la prestació asistencial.
· Informar-li dels nostres productes i serveis, via electrònica i postal.

C.   LEGITIMACIÓ:

· Execució de contracte de prestació de serveis entre el personal sanitari i el pacient.
· Execució d’un contracte amb la seva mútua mèdica.
· Llei reguladora de l’autonomia del pacient, i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.
· Interès legítim en informar als nostres pacients dels nostres productes i serveis sanitaris.

D.   DESTINATARIS:

· Aquelles companyies responsables de la seva cobertura mèdica, perquè puguin conèixer de l’acte prestat i fer front a la seva responsabilitat.
· Centres o professionals sanitaris responsables del pacient o necessaris per la prestació del serveis sol·licitats.
· Casos legalment previstos.

E.    CONSERVACIÓ DES LES DADES:

· Es conservaran durant la vigència de l’acord assistencial.
· Es conservaran en tot cas segons les exigències de la Llei reguladora de l’autonomia del pacient, i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.
· Dades comercials: Quan l’usuari sol·liciti la seva baixa.

F.    DRETS:

· Pot exercir el seu dret a sol·licitar l’accés, rectificació, oposició, limitació, supressió i portabilitat de les seves dades personals.  
· Ho pot sol·licitar mitjançant escrit adreçat a les dades de contacte del responsable.
·En cas de divergències, pot presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

No desitjo rebre informació comercial.
 
Nom i Cognoms/DNI:
Sgt.
Data

Es prohibeix el lliurament de resultats mèdics a persones diferents del pacient, tret que el sol·licitant presentin DNI del pacient i una autorització signada.
*En cas que el pacient sigui menor de 16 anys, s’haurà d’incloure el nom del/la menor i el nom i signatura del seu representant legal.

No desitjo rebre informació comercial.